Skip to main content block
menu
:::

บริการสำหรับผู้พำนักใหม่ของกองสาธารณสุข

  รายการที􀃉ให้บริการ/รายละเอียด:

  • จัดการและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
  • บริการยื􀃉นคำร้องขอความช่วยเหลือในการตรวจครรภ์สำหรับผู้ที􀃉ยังไม่มีประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ สำหรับสตรีมีครรภ์และทารก ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

  ช่องทางติดต่อ:

  • ฝ่ายการจัดการสุขภาพ กองสาธารณสุข (07) 7134000 ต่อ 5402
  • เลขที􀃉 32 ถ.ไข่เสวียนเขตห ลิงหย่าเมืองเกาสง 802

   

  :::