Skip to main content block
menu
:::

Thông tin dịch vụ Tân di dân – Cục Y tế

  Hạng mục / nội dung dịch vụ:

  • Quản lý và tư vấn sức khỏe
  • Cung cấp đăng ký trợ cấp trước khi sinh chưa tham gia bảo hiểm Y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn sức khỏe tâm lý.

  Phòng Quản lý Sức khỏe – Cục Y tế

  • (07) 7134000, số máy lẻ 5402
  • Số 132, đường Khải Huyền, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng - 802
  :::