Skip to main content block
menu
:::

Thư viện thành phố Cao Hùng

  Mượn sách:

  • Đem theo Thẻ cư trú hoặc giấy tờ chứng nhận của Đại sứ quán đến quầy phục vụ tại các chi nhánh của Thư viện Thành phố Cao Hùng để làm thẻ mượn sách.
  • Bạn có thể dùng Thẻ mượn sách này để mượn và trả sách tại các thư viện chi nhánh ở Thành phố Cao Hùng.

  Người tổ chức:Thư viện thành phố Cao Hùng

  Người liên hệ:07-5360238

  Trang mạng:https://www.ksml.edu.tw

  :::