Skip to main content block
menu
:::

ព័ត៌មានសេវាកមមេរមាប់ជនអសតោរបសវេន៍ថមីននស្ថានីយ៍ប ៉ូលីេ

  របការសេវាកមម:

  • ខ្សែរាយការណ៍សៅភ្នាក់ងារប ៉ូលីេ:110
  • ដាក់ពាកយេ ំលិសិតកំណត់រារពហ្មទណឌ របេ់ប ៉ូលីេ

  ររកទំតក់ទំនងដំណឹង:

  • មជឈមណឌលសេវាកមមខ្ផាកកិរចការបរសទេននស្ថានីយ៍ប ៉ូលីេននរដាាភិបាល រកុងសៅេយ ង(07)2215796
  • 260 ់ 1 ល៉ូស័ណឌ រកុងសៅេយ ង
  :::