Skip to main content block
menu
:::

ข้อมูลบริการสาหรับผู้พานักใหม่ของกรมตารวจ

  รายการให้บริการ:

  • สายด่วนแจ้งเหตุด่วนของหน่วยงานตารวจ:110
  • ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

  ช่องทางติดต่อ:

  • ศูนย์บริการฝ่ายต่างประเทศ กรมตารวจ เทศบาลนครเกาสง(07 2215796
  • เลขที่ 260 ชั้น 1 ถ.จงเจิ้งซื่อลู่ เขตเฉียนจิน นครเกาสง

   

  :::