Skip to main content block
menu
:::

ห้องสมุดสาธารณะเกาสง

  วิธีการยืมหนังสือ:

  • นำใบถิ่นที่อยู่(กำม่ำ)หรือหนังสือรับรองจำกสถำนทูตไปยื่นขอทำบัตรยืมหนังสือได้ที่เคำน์เตอร์ของห้องสมุดประชำชนเมืองเกำสงทุกสำขำ
  • คุณสำมำรถใช้บัตรยืมหนังสือนี้ยืมหรือคืนหนังสือได้ที่ห้องสมุดประชำชนเมืองเกำสงทุกส

  ผู้จัดงาน:ห้องสมุดสาธารณะเกาสง

  ติดต่อ:07-5360238

  เว็บไซต์:https://www.ksml.edu.tw

  :::